Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                           Директор ______Людмила ХАРИТОНОВА 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім. В.М.Молчанова

Шевченківського району м.Києва»

 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  

 

                                                                            Схвалено

                                                                            на засіданні педагогічної ради

                                                                            (протокол № 11 від 07.06.2019 р. 

                                                                            Наказ директора" Про

                                                                            затвердження освітньої

                                                                            програми" від 14.06.2019 р. 

                                                                            № 109)

            

 

Вступ

           Освітня програма НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва» спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття” і розроблена на основі Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. Освітня програма враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство,соціальне замовлення в період оновлення. У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: дитиноцентризм, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, формування самодостатньої і розвиненої особистості, адаптованої до життя. Програма охоплює весь освітній простір, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом. Документ складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання в державі і спрямовано на формування інтелектуального і культурного потенціалу, забезпечення умов для самовдосконалення особистості і її творчих здібностей. 

Програма визначає мету, стратегічні напрями таосновні завдання, на виконання яких має бутиспрямована реалізація державної політики у сфері освіти. Розробка Програми зумовлена необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.

 

 

Розділ 1

 

Призначення НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38

ім. В.М.Молчанова» та засіб його реалізації

 

          Головним призначенням закладу є пошук, розробка, апробація та впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на оновлення змісту освіти в умовах функціонування нового освітнього простору. Здійснення навчання передбачає забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, забезпечення сприятливих умов для досягнення рівних можливостей дітей з особливими освітніми потребами, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства

          Реалізаціяосвітньої програми школи ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого ікомпетентнісного підходів, що зумовлює чіткевизначення результативної складової засвоєння змісту загальної освіти. Документ базується назагальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності,інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянськоїсвідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави, спрямований на досягнення мети з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів. Освітня програма на 2019-2020 навчальний рік є комплексомметодичних, виховних та управлінських проектів ізвизначенням шляхів їх реалізації. У ній максимальновраховані потреби педагогічного, учнівського табатьківського колективів школи. 

      Основними результатами виконання освітньої програми закладу будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Програма дає можливість спрямувати всі зусилля педагогічного колективу на вироблення стратегічних та пріоритетних напрямів діяльності у 2019-2020 навчальному році.

                

                    Основні засоби реалізації Програми розвитку

         Для функціонування НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва» важливим є визначення шляхів реалізації розвитку – напрямів роботи, від яких залежить ефективність навчально-виховної роботи закладу. Важливим для реалізації концептуальних положень розвитку закладу є модернізація змісту освіти, забезпечення національного виховання, розвитку  і  соціалізації  дітей  та  молоді,   інформатизація   освіти,   посилення   кадрового забезпечення, оптимізація системи методичної роботи також вдосконалення організаційних форм співпраці з батьками, державними установами й громадськими організаціями; оптимізація управлінської діяльності; матеріально-технічне та фінансове забезпечення сучасного розвитку закладу.

 

7

 

  Модернізація змісту освіти. Шляхами реалізації цього напрямку є:

– впровадження нових державних стандартів освіти;
– удосконалення організаційно-педагогічних засад та організаційних форм роботи;
– удосконалення методик проведення творчих майстеркласів, природоохоронних акцій та організації пошуково-краєзнавчих, екологічних експедицій;
– реалізація освітніх проектів;
– удосконалення системи організаційно-масової та оздоровчої роботи;
– поєднання поряд з традиційними методами та формами навчання і виховання інноваційних педагогічнихтехнологій;
– забезпечення сприятливих умов для досягнення рівних можливостей дітей з особливими освітніми потребами.

Забезпечення  національного  виховання,   розвитку   і   соціалізації   дітей   та   молоді. Пріоритетом національного виховання має бути:

– забезпечення громадянського, патріотичного, морального, трудового виховання, формування здорового способу життя, соціальної активності, відповідальності та толерантності, шляхи реалізації:
– забезпечення відповідності змісту і якості виховання актуальним проблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави;
– взаємодія сім'ї, навчального закладу у вихованні і соціалізації дітей та молоді;
– розробка програми превентивного виховання дітей та молоді; формування ефективної і дієвої системи профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності;
– посилення впливу літератури та мистецтва на виховання і розвиток дітей та молоді;
– формування здорового способу життя як складової виховання, збереження і зміцнення здоров'я дітей та молоді, забезпечення їх збалансованого харчування;
– збільшення рухового режиму учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час;
– удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, розширення кількості спортивних гуртків, секцій;

Інформатизація освіти. Напрям діяльності з інформатизації освітнього процесу передбачає:

– впровадження методик застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальнихпредметів відповідно до виду навчальної діяльності,шляхи реалізації:
– створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу;
– апробація рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління освітнім процесом;
– апробація методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальнихпредметів;
– розробка методичних рекомендацій щодо створення та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру;
– апробація методик використання комп’ютерів для контролю навчальних досягнень учнів;

 

 

– створення, апробація та використання шкільної бази для дослідження розвитку учнів;
– апробація методів дистанційного навчання учнів тавчителів.

Посилення кадрового забезпечення. Для якісної роботи школи планується комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій,спрямованих на забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві, а саме:

– сприяння оптимізації кадрового забезпечення школи;
– забезпеченнясприятливихтакомфортних умов організаційно-педагогічної, методичноїроботи;
– створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;
– запровадженнярейтингувчителівшколи тайого врахування для мотивації педагогічнихпрацівників;
– сприяння формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Оптимізація системи методичної роботи. Шляхами реалізації удосконалення інформаційно-методичної діяльності закладу є:

– популяризація досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;
– поширення матеріалів із досвіду роботи педагогів;
– забезпечення функціонування шкільного сайту;
– підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників;
– удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів;
– впровадження проектів в систему роботи закладу;
– забезпечення роботи школи молодого вчителя;
– впровадження інновацій і перспективного педагогічного досвіду;
– вдосконалення роботи предметних методоб’єднань щодо навчання й організації самоосвітньої та професійно-творчої діяльності педагогів, узагальнення педагогічного досвіду, упровадження сучасної портфоліотехнології в систему атестаційної роботи закладу.

Співпраця із суспільними інституціями. Реалізація положень Програми не можлива без урізноманітнення та удосконалення форм співпраці педагогічного колективу закладу з батьками учнів, професійно-технічними, вищими навчальними закладами тагромадськими організаціями.

Робота з батьками: постійне розширення в батьків психолого-педагогічних знань, формування вмінь і навичок спільної з дітьми навчально-творчої діяльності; використання різноманітних форм роботи з батьками (збори, лекції, родинні клуби, тренінгові програми, творчі майстерні, дні родинної творчостітощо); зустрічі творчих поколінь, сімейні зустрічі та свята за народним календарем, дні родинних добрих справ, дні здоров’я.

Робота з позашкільними навчальними закладами: організація співпраці із соціальними інститутами є необхідною умовою для розширення позашкільного освітнього середовища, спрямованого на творчий розвиток і соціалізацію особистості.

 

 

 

Робота з іншими навчальними закладами:розширення співпраці з державними установами, науково-виробничими та громадськими організаціямипередбачає реалізацію завдань щодо екскурсійно-просвітницької роботи, забезпечення участі учнів у соціальних проектах.

Управлінська діяльність. Шляхами реалізації розвитку закладу у контексті управлінської діяльності є ефективна взаємодія адміністративного складу та колегіальних органів управління закладом, а саме:

педагогічної ради, що визначає стратегію розвитку закладу; створює організаційно- педагогічні умови для послідовних системних змін; забезпечує аналіз і контроль діяльності закладу;

методичної ради, яка спрямовує роботу на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, реалізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, поліпшення якості освіти шляхом упровадження досягнень сучасної психолого- педагогічної науки й перспективного досвіду;

ради школи, робота якої базується на принципахусвідомленого партнерства, залучення батьків до участі в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу в закладі;

органів дитячого самоврядування, діяльність яких спрямовано на розв’язання актуальних питаньжиттєдіяльності освітнього соціуму, залучення учнівдо соціально важливої діяльності;

загальних зборів колективу, які мають створювати атмосферу співдружності в колективі однодумців.

Колегіальність щодо прийняття важливих рішень:

режиму дня, дисципліни, відпустки, премії, дотримання санітарних норм підвищення кваліфікації кадрів (стосується адміністрації, педагогів,техперсоналу);

якість освітнього процесу, організація методичної роботи, підвищення кваліфікації кадрів (стосується адміністрації та педагогів); відвідування учнями школи, стан здоров’я дітей, успішність (стосується адміністрації, педагогів, учнів, батьків);

залучення позабюджетних коштів.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення розвитку закладу. Матеріально- технічне забезпечення закладу повинно створити передумови для надання громадянам якісної освіти відповідно до сучасних запитів кожної особистості і потреб сучасного розвитку держави. Досягнення цієї мети передбачає:

– наявність комп’ютерного оснащення, мережі Інтернет із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників освітнього процесу та сучасного програмного забезпечення;
– використання прикладного програмного забезпечення в управлінській діяльності керівництва закладу та різних напрямів освітньогопроцесу;
– створення приміщення для роботи інформаційно-бібліотечного центру та аудиторії для проведення тренінгових занять;
– удосконалення відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці та техніки безпеки з урахуванням типового переліку навчального обладнання та доступності сучасних інформаційнихтехнологій.

 

Головними завданнями НВК є :

– забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти,
– створення оптимальних умов для здобуття загальної середньої освіти на  рівні державних стандартів;
– підвищення якості освітніх послуг;
– розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
– створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, формування наукового світогляду;
– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої  дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй, громадян, відданих Україні – відкритих світу; 
– виховання свідомого ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
– оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

      

    Призначення закладу полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку території, закріпленої за  НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва», забезпеченні їхнього всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

         

    Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності .

7

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (рідною)мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

        Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме:

– введення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному  розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
– надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
– поглиблене вивчення окремих предметів;
– надання учням можливості вибору профілю навчання;
– організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності.

     Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

– початкова освіта тривалістю чотири роки;
–  базова середня освіта тривалістю п’ять років;
–  профільна середня освіта тривалістю два роки.

Обов’язковість повної загальної середньої освіти, збільшення терміну навчання потребують уточнення функцій і пріоритетних завдань кожного ступеня закладу і водночас забезпечення його цілісності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2  

 

Опис «моделі» випускника НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38

ім. В.М.Молчанова»

 

  Сучасному суспільству потрібні люди, які повністю адаптовані до життя: можуть самостійно, творчо мислити, здатні до реалізації здібностей, відповідно до своїх інтересів і потреб. Головним завданням школи є підготовка учнів до самостійного життя, в якому вони мають вирішувати реальні завдання в непростих умовах сьогодення. Ступінь самовизначення і самореалізації особистості випускника безпосередньо залежить від рівня його інтелектуального, морального і творчого розвитку. Це означає, що йому необхідно не просто оволодіти сумою знань різних наук, а їхньою цілісною системою, яка відображає єдину наукову картину світу.  

     НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім.В.М.Молчанова ставить за мету не просто йти в ногу з часом, а прагне випереджати час. Сьогоднішній випускник нашого закладу – це передусім людина самодостатня, адаптована до життя, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації. Як відомо, головним критерієм оцінки діяльності освітнього закладу є те, чого досягають її випускники. Дбаючи про свій імідж, прагнучи до розвитку НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім.В.М.Молчанова пропонуємодель випускника школи, яка стала орієнтиром всієї шкільної діяльності. Це система основних компетентностей випускника, які необхідні для його життєвого та професійного самовизначення. 

 

Модель підготовки успішного випускника - проектувальника власного життя

 

Випускник школи

 

Життєві компетентності

 

 

Інформаційно-інтелектуальна

 

 

Самоосвітня

 

 

Соціальна

 

 

Здоровязберігаюча

 

 

 

 

 

 

 

       Відповідність знань, умінь та навичок моделі випускника

 

                                         В и п у с к н и к      у м і є

 

 

Навчатися                                  Діяти                                   Жити в злагоді

 
                                                                                З іншими                   З собою

 

Мати інформаційну,               Володіти навиками          Бути толерантним,      Постійно працюва-

інтелектуальну, само-             лідерства, будь-яку         відноситись до             ти над удоскона-

освітню, дослідницьку           справу виконувати          інших так, як хо-          ленням власного

культуру.                                  добросовісно і                  тів би, щоб відно-        «Я», розвивати

                                                 якісно.                                сились до нього.          свої  здібності 

                                                                                                                                   і таланти. Вести

                                                                                                                                   здоровий спосіб

                                                                                                                                  життя.

 

               Теоретичне обґрунтування та опис існуючої моделі.

1.  Інформаційно-інтелектуальна компетентність передбачає:

Оволодіння різноманітними інформаційними технологіями, вміннями здобувати, критично осмислювати і творчо використовувати інформацію.   Проблема інтелектуального розвитку дітей базується на ширших, системних філософських поглядах. Це – концепції синергетики, життєтворчості, діалогу культур, педагогики як еволюції життя, взаємозв’язку навчання та розвитку учнів. 

 Яким шляхом:

   Формування і розвиток інформаційних умінь здійснюється в процесі навчальної діяльності в урочний і позаурочний час. Для підготовки повідомлень, написання рефератів, наукових робіт діти вчаться використовувати кілька джерел інформації, спираючись на самостійно складений план роботи чи попередньо опрацьовані тези на інші згорнуті форми відповіді. На інтегрованих уроках вчаться встановлювати міжпредметні звязки, під час уроків – тренінгів – вивчати навчальні теми, спираючись на підручник та інші джерела. Творчі вітальні, літературно-музичні композиції розширюють рамки застосування цих умінь. 

Цілеспрямоване формування мовленнєвої дяільності полягає у свідомому, поетапному оволодінні учнями спеціальним компанентом навчального змісту.  Вчителі, плануючи розвивальну мету уроку визначають завдання: навчити учнів порівнювати, узагальнювати, визначати головне чи доводити. В процесі роботи школярі ознайомлюються з правилами-орієнтирами прийомів мисленнєвої діяльності та методів наукового пізнання, вчаться свідомо застосовувати їх під час виконання різних робіт, переносити на інші предмети. 

2. Самоосвітня компетентність передбачає:

Здатність самостійно здобувати і застосовувати знання та вміння; критично відбирати та аналізувати отриману інформацію; вміти працювати з персональним комп’ютером; здатність застосовуати набуті знання в житті, роботі, спілкуванні; вміти поглянути на себе з боку, критично оцінити себе та виробляти потребу в постійній освітній діяльності. 

     Яким шляхом:

Розвиток трьох її  основних блоків.

 І. Соціально-освітнього, який передбачає: 

- співробітництво;

- ухвалення спільних рішень;

- розв’язання різних ситуацій;

- взаєморозуміння;

- активність;

- вироблення своєї позиції;

- вміння долати труднощі

ІІ. Мотиваційно- самоосвітнього, який передбачає:

- розуміння особистих потреб;

- здатність до навчання;

- винахідливість;

- прагнення успіху;

- бажання змін;

- знаходження нестандартних рішень

ІІІ. Функціонально-самоосвітнього, який передбачає:

- організаційне самонавчання;

- впорядкування своїх знань;

- оцінювання набутих знань;

- представлення, обґрунтування та захист отриманих результатів;

- уміння оперувати знаннями. Учитель є головною рушійною силою в забезпеченні процесу формування самоосвітньої компетентності. Від нього , від його професійної компетентності залежать результати, яких досягнуть учні.

3. Соціальна компетентність передбачає :

сформовану життєву позицію;
здатність виявляти національну гідність;
бажання успішно самореалізуватися  в суспільстві, як громадянин;
свідоме розуміння й впровадження в життя правової культури;
толерантне ставлення до поглядів і переконань інших людей;
здатність жити і працювати в колективі.

Яким шляхом :

кожен учень школи бере активну участь в житті класу і школи; має власне доручення за виконання якого звітує перед членами свого учнівського колективу. Залучається до проведення тижнів правових знань, виховується на кращих традиціях українського народу, його героїчному минулому, звичаях і обрядах. 

4. Здоровязберігаюча компетентність передбачає:

постійно впроваджує в життя принцип «Здорове здоровя -здорова нація»;

знає основні свої дії та дії колективу під час надзвичайних ситуацій;

веде здоровий спосіб життя;

постійно підвищує фізичну енергію і стан.

Яким шляхом :

   Кожен учень школи бере активну участь у різноманітних спортивних конкурсах, змаганнях. Залучається до участі в тижнях ОБЖ та днях Цивільного захисту. Має можливість відвідувати спортивні секції, брати участь тижнях Довкілля. 

    Розвиток компетентностей випускника повинен відбуватися поетапно. Ось такі загальні риси і якісні характеристики на різних етапах закінчення школи повинен мати учень.( див. Таблицю)

 

Моделі

Загальні риси

Якісні характеристики

 

Випускник початкових класів

 

Працелюбний,  уважний, старанний, емоційний, інтелектуальний; дитина з розвинутою мовою, мисленням, зоровою і слуховою пам’яттю, яка вміє  слухати і чути, мислити і володіти  почуттям самоконтролю та самостійності.

 

Упевненість у собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність, дисциплінованість, доброзичливість, комунікативність, мотивація досягнення успіху, відповідальність,  навчально-пізнавальні інтереси.

 

Випускник середніх класів

 

Спостережливий, креативний, творчий, володіє почуттям психологічної захищеності, має аналітичні здібності, абстрактне мислення, регульовану пам’ять; здатний розмірковувати, має інтелектуальну пізнавальну активність.

 

Особистісне самовизначення, потреба в громадському визнанні, прагнення до самоствердження,  задоволення своїм становищем, його моральне усвідомлення; соціальна дорослість, відповідальність за свої вчинки, мотивація суспільно-корисної діяльності, пізнавальні інтереси, потреба в самопізнанні, адекватна самооцінка.

 

Випускник старших класів

 

Інтелектуально зрілий, самостійний у прийнятті рішень і виборі дій, теоретично усвідомлює свою мету, володіє своїми пізнавальними процесами, уміє рефлексувати , аргументувати і доводити свої судження, має критичне мислення, творчо активний, здатний до спілкування й пізнання загальних законів природи.

 

Здатний усвідомити свою індивідуальну цілісність, неповторність, соціальнозрілий, професійнозорієнтований; критично ставиться до себе і своїх вчинків, відчуває потребу в пошуку сенсу життя, має соціальні та моральні переконання, громадянський світогляд, морально зрілий і готовий до самовизначення.

 

 

                Виходячи з вищесказаного, випускник школи :

– Дорожить школою і її традиціями.
– Знає основні положення Конституції України, має уявлення про політичну структуру сучасної держави і державної влади.
– Вміє використовувати теоретичні знання на практиці, в конкретних життєвих умовах.
– Володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови, яка є неоціненною національною святинею, скарбницею духовних надбань українського народу.
– Толерантна людина: вміє цінувати взаємини з іншими людьми ( в колективі, сімї, суспільстві).
– Готовий до подальшого продовження освіти і самоосвіти в обраній професійній галузі. Спроможний обрати сферу освітньої діяльності відповідно до своїх інтересів і нахилів.
– Має уявлення про загальну ситуацію на ринку праці, тенденції щодо трудової зайнятості, перспективи розвиткуосновних галузей народного господарства.
– Здатний до самовиховання, самоконтролю й самоосвіти.
– Вміє оцінювати явища навколишнього життя, свою поведінку і поведінку інших з глибоких морально-гуманістичних позицій, почуття краси та міри.
– Є добре фізично розвиненим, веде здоровий спосіб життя.

 

     Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3

 

Цілі та задачі освітнього процесу НВК «Школа І-ІІ ступенів – 

                          ліцей №38 ім. В.М.Молчанова»

 

    Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

      Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7. Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4

 

Робочий навчальний план та його обґрунтування

 

І. Початкова освіта

 

1. Вступ

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти. 

      Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення, які будуть подані в рамках навчальних планів.

 

Попередня мережа 1-4-х класів

 

класи

Всього

учні

30

30

30

29

28

30

29

28

30

33

32

30

359

 

   Освітня програма для 1-2 класів НВК «Школа  І-ІІ ступенів ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м. Києва» на 2019-2020 навчальний рік розроблена на виконання:

− Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 );
− Закону України «Про загальну середню освіту» ( Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 1642-III вiд 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213 ),(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами № 2905-III вiд 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92,№ 380-IV вiд 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86,№ 1344-IV вiд 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250,№ 2285-IV вiд 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 N 2505-IV вiд 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, 18-19, ст.267,№ 3235-IV вiд 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9,№ 10-11, ст.96,№ 489-V вiд 19.12.2006 - набирає чинності з 01.01.2007 р.), крім того:
− Постанови Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» для 1-х класів
− Наказ МОН України №268 від 21.03.2018 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти";
− Лист МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 "Про завершення експертизи освітніх програм"
− Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України №2.2-1250, 2.2-1255 від 21.05.2018 "Формувальне оцінювання учнів 1 класу"

для 3-4-их класів:

− Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 2-4-х класів
− Наказ МОН України №407 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"

 

2. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг годин для учнів 1-2 класів складає 1575 годин/навчальний рік:

для 1-х класів - 700 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів  складає 1820 годин/навчальний рік:

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, 

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

 

3.Робочі навчальні плани для 1-4 класів.

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. 

Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах  І ступеня в додатках №1- 2

     У зв′язку із спрямованістю освітнього процесу на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейській і світовий освітній простір виділено 1 годину варіативної складової у 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В класах на мовно-літературну освітню галузь (англійська мова). Протягом тривалої роботи вчителі початкових класів набули досвіду для навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, розвивати творчі здібності учнів, для надання можливостей учням школи підготувати себе до сприймання основ наук  у основній та  старшій школі в 1-А, 2-А, 3-А,Б,В класахвводиться по 1 годині курсу за вибором «Секрети пам`яті», у 4-А,Б - «Логіка», а в 4-В – «Риторика».

 

 

4. Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму закладу освіти для учнів 1-4 класів

 

Класи

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

1-А, Б, В

2-А, Б, В

Типова освітня програма початкової освіти НУШ-2, розроблена під кер. Шияна Р.Б. (наказ МОН України від 21.03.2018  № 268)

3-А,Б,В

4-A,Б,В

Варіант 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня для початкової школи з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018  № 407)

 

5. Освітню програму для учнів 1-2 класів укладено за такими освітніми галузями:

– мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);
– математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;  
– природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;
– технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій; 
– інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;
– соціальна і здоров’язбережна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
– громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;
– мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;
– фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

 

Мовно-літературна освітня галузь з урахуванням вікових особливостей учнів 1-2 класів у освітній програмі реалізується через окремі предмети, у тому числі: рідномовна освіта (МОВ) - "Українська мова (мова і читання)", іншомовна освіта (ІНО) "Іноземна мова" (англійська) та   в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ». Математична (МАО) та природнича (ПРО) освітні галузі  реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство" та в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ». Технологічна (ТЕО), інформатична (ІФО), соціальна та здоров`язбережна (СЗО), громадянська та історична (ГІО) освітні галузі  реалізуються в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ». Мистецька освітня галузь (МИО) реалізується через окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». Фізкультурна освітня галузь (ФІО) реалізується окремим предметом "Фізична культура". 

  

      Освітню програму для учнів 3-4 класів укладено за такими освітніми галузями:

– Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів 3-4 класів у освітній програмі реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)",  "Іноземна мова" у 3-4-х класах. 
– Освітні галузі "Математика", "Природознавство"реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство" у 3-4-х класах. Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі" у 3-4-х класах. 
– Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура" у 3-4-х класах. 
– Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика" у 3-4-х класах.
– Освітня галузь "Мистецтво" реалізується  через окремі предмети "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" у 3-4-х класах.

 

          Цикл профільних предметів включає вивчення іноземної мови (англійської) в 3-4- х класах з поділом на  групи в порядку, встановленому МОН. Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів, кількість уроків англійської мови в 3-4 класах збільшено за рахунок додаткової години на вивчення предметів інваріантної складової.

 

 

Кількість  годин англійської мови за рахунок додаткових годин

 

Клас

Предмет

За Типовим навчальним планом (кількість годин)

3А,Б,В

Англійська мова

3

4А,Б,В

Англійська мова

3

 

         Інваріантна складова освітньої програми сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту початкової освіти.  Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог  Закону України  «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. При розподілі варіативної складової враховується те, що гранично допустиме навантаження  вираховується на одного учня,а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хв..

Поділ класів на групи при вивченні української та іноземної мови (англійської) в 1-4-х класах здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

 

6. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.    Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

   Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 

Змістові лінії кожної освітньої галузі реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання. 

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності. 

Програмою визначено вимоги  до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

 

 

 

7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

 

8. Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, вистави, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

 

9Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у початковій школі  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями;
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності– Державний стандарт, навчальні програми, підручники, які мають гриф МОН.
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності– для учнів початкової школи  створюється цілісне і креативне освітнє середовище згідно вимог НУШ; за кожним класом закріплено окремий кабінет, а для проведення уроків інформатики учні використовують можливості кабінетів інформатики; згідно вимог техніки безпеки обладнано окрему малу спортивну залу для учнів початкової школи; уроки хореографії проводяться в актовій залі;
якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;
моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Гуменюк О.Д., яка опікується: 

оновленням методичної бази освітньої діяльності;
контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;
моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;
створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.

 

10. Очікувані результати навчання за освітніми галузями.

 

Освітня галузь "Мови і літератури"

     Метою освітньої галузі "Мови і літератури" є розвиток особистості учня, формування його комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид мистецтва. Зазначена освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів.

 

                  Мова навчання (українська мова)

    Метою вивчення української мови, як мови навчання є формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду. Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки навчальним предметом, а і найважливішим засобом навчання, виховання і розвитку особистості у процесі опанування всіх інших предметів початкової загальної освіти.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– формування в учнів мотивації вивчення мови;
– забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності   (слухання, говоріння, читання і письма);
– формування комунікативних умінь;
– опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання;
– соціально-культурний розвиток особистості;
– формування вміння вчитися.

З урахуванням мети і завдань мовного компонента освітньої галузі виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

Основною змістовою лінією є мовленнєва. При цьому мовна, соціокультурна і діяльнісна змістові лінії спрямовані на забезпечення мовленнєвої.

Метою навчання української мови є формування комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової школи.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– створення позитивної мотивації до засвоєння знань;
– формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності;
– засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок;
– залучення до національної культури народу;
– сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості.

 

                                   Англійська  мова

Метою вивчення англійської мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;
– оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;
– отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;
– розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;
– участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);
– уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;
– оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;
– правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;
– засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

 

                                Літературне читання

Метою літературного читання є формування читацької компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення літератури в основній школі.

У процесі навчання відбувається становлення читача, що здатний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток, формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються почуття, виховується потреба у систематичному читанні.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої діяльності;
– ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, тематичній різноманітності; формування в учнів соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх образів літературних творів;
– формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних і навчальних текстів з використанням елементарних літературознавчих понять;
– розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);
– формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань;
– розвиток творчої літературної діяльності школярів;
– виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку.

З урахуванням зазначеної мети і завдань мовного компонента освітньої галузі виділяються такі змістові лінії: коло читання, навичка читання, досвід читацької діяльності і літературна діяльність.

 

                           Освітня галузь "Математика"

Метою освітньої галузі "Математика" є формування предметної математичної і ключових компетентностей, необхідних для самореалізації учнів у швидкозмінному світі.

Для досягнення зазначеної мети передбачається формування:

– цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; готовності до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням  математичних методів, здатності розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом;
– вміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність процесу вимірювання величин;
– інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань; уміння навчатися.

В освітній галузі виділяються такі змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 

                                 Освітня галузь "Природознавство"

Метою освітньої галузі “Природознавство” є формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;
– формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини;
– розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;
– забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю;
– засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з природою;
– оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.

 

                Освітня галузь "Суспільствознавство"

Метою освітньої галузі "Суспільствознавство" є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і громадянської компетентностей шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду, що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності, прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних думок.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення життя як найвищої цінності;
– оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права;
– розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;
– формування основ споживчої культури, вміння самостійно приймати рішення щодо власної поведінки.

Соціальна і громадянська компетентності як ключові мають міждисциплінарний характер, інтегруються за допомогою всіх освітніх галузей і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських навичок співжиття і співпраці у суспільстві, дотримання соціальних норм.

 

              Освітня галузь "Здоров’я і фізична культура"

Метою освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура" є формування здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням;
– формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних рухових дій;
– розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров’я;
– виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;
– набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;
– використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Здоров’язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів початкових класів.

Здоров’язбережувальна компетентність формується шляхом вивчення предметів освітньої галузі "здоров’я і фізична культура" і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями.

З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі визначається за такими змістовими лініями: здоров’я і фізична культура.

 

                      Освітня галузь "Технології"

Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Технології у початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами;
– розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером;
– виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Зміст галузі “Технології” визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями.

 

                         Освітня галузь "Мистецтво"

Метою освітньої галузі "Мистецтво" є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;
– формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;
– розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

 

 

11. Підручники, за якими здійснюється реалізація освітньої програми

 

Усі 1-4 класи  працюють за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти» і надруковані за кошти державного бюджету. Використання навчальних посібників, зошитів з друкованою основою, що доповнюють зміст підручників, утворюють разом з ними навчальні комплекти, є необов’язковим і може мати місце в освітньому процесі лише за умови дидактичної доцільності навчальних видань для реалізації нових підходів у роботі з учнями, дотримання вимог щодо уникнення перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на фінансове забезпечення. І

 

 

 

 

1 клас – 90 учнів

Назва

Автор

Рік видання

Видавництво

Забезпечення

1

Математика 

О.М. Гісь , Філяк. І. В.

2018

«Ранок» Харків

100%

2

Українська мова Буквар  І частина

І.О. БольшаковаПристінська М. С.

2018

«Ранок» Харків

100%

3

Українська мова Буквар  ІІ частина

І.О. БольшаковаПристінська М. С.

2018

«Ранок» Харків

100%

4

Я досліджую світ І частина

І.О. БольшаковаПристінська М. С.

2018

«Ранок» Харків

100%

5

Я досліджую світ І частина

І.О. БольшаковаПристінська М. С.

2018

«Ранок» Харків

100%

6

Англійська мова

І.В. Доценко

2018

«Ранок» Харків

100%

7

Мистецтво

Л.М. Масол , Гайдамака О. В., Колотило О. М.

2018

«Генеза» Київ

100%

8

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 1-2 клас

Т.В.Стус

2018

«Старий Лев» Львів

50%

 

2 клас – 83 учні

Замовлення  зроблено в березні 2019 року на 100 %

Назва

Автор

Рік видання

1

Математика 

О.М. Гісь , Філяк. І. В.

2019

2

Українська мова та читання І част.

Вашуленко М. С

Дубовик С. Г.

2019

3

Українська мова та читання  ІІ частина

Вашуленко О. В.,

2019

4

Я досліджую світ І частина

Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.

2019

5

Я досліджую світ І І частина

Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.

2019

6

Англійська мова

Мітчелл Г. К.

2019

7

Мистецтво

Л.М. Масол , Гайдамака О. В., Колотило О. М.

2019

8

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 1-2 клас

Т.В.Стус

2018

 

 

3 клас – 86 учнів

Назва

Автор

Рік видання

Видавництво

Забезпечення

1

Математика 

М.В. Богданович

2015

«Генеза» Київ

100%

2

Українська мова 

М.С. Вашуленко

2016

«Освіта» Київ

100%

3

Літературне читання

О.Я. Савченко

2013

«Освіта» Київ

100%

4

Основи здоровя 

О.В.Гнатюк

2013

«Генеза» Київ

100%

5

Музичне мистецтво

Л.С. Аристова

2013

«Освіта» Київ

73%

6

Англійська мова

Л.В. Калініна

2013

«Генеза» Київ

75%

7

Сходинки до інформатики

Г.В. Ломаковська

2013

«Освіта» Київ

70%

8

Природознавство

Т.Г. Гільберг

2018

«Генеза» Київ

82%

9

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 3-4 клас

Т.В.Стус

2018

«Старий Лев» Львів

50%

 

 

 

 

 

 

 

4 клас – 91 учень

Назва

Автор

Рік видання

Видавництво

Забезпечення

1

Математика 

М.В. Богданович

2016

«Генеза» Київ

75%

2

Рідна мова 

М.С. Вашуленко

2016

«Освіта» Київ

80%

3

Літературне читання

О.Я. Савченко

2016

«Освіта» Київ

70%

4

Основи здоровя 

О.В.Гнатюк

2016

«Генеза» Київ

50% на кабінет

5

Музичне мистецтво

Л.С. Аристова

2016

«Освіта» Київ

50% на кабінет

6

Англійська мова

О.І.Карпюк

2017

«Генеза» Київ

75%

7

Сходинки до інформатики

Г.В. Ломаковська

2016

«Освіта» Київ

30% на кабінет

8

Я у світі

Н.М. Бібік

2015

«Основа» Київ

70 %

9

Природознавство

Т.Г. Гільберг

2018

«Генеза» Київ

82%

10

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 3-4 клас

Т.В.Стус

2018

«Старий Лев» Львів

50%

11

Трудове навчання

І.М. Веремійчик

2016

«Генеза» Київ

50% на кабінет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Базова середня освіта

 

1.Вступ

Попередня мережа

 

 

всього

класи

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

учні

33

32

29

32

29

28

33

28

29

32

33

338

 

  Освітня програма базової середньої освіти НВК « Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» сформована на основі Типової освітньої  програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 р. № 405. Освітня програма НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»  розроблена на виконання Ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». 

Освітня програма  НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»  (базової середньої освіти) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. 

 

2. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 
9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах НВК ( школа  ІІ ступеня). 

 

3. Робочий навчальний план для учнів 5-9 -х класів з українською мовою навчання

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани НВК для учнів 5-9 класів  передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предметиВаріативна складова навчального плану НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»  (базової середньої освіти)  враховує  особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів,  рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу .

Варіативна складова навчального плану для 5-9 класів використовується на  підсилення предметів інваріантної складової :

 

Клас

Предмет

К-ть годин, що додається

5-А, Б,В

Англійська мова

+2 год.

6-А,Б

Українська мова

+0,5 год.

6-А, Б

Англійська мова

+3 год.

7-А

Англійська мова

+ 2 год.

7-А,Б

Українська мова

+0,5 год.

7-А,Б

Історія України

+0,5 год.

8-А

Англійська мова

+1год.

8-А, 9-А

Алгебра

+3 год.

8-А,9-А

Геометрія

+1 год.

8-Б

Англійська мова

+3 год.

9-Б

Англійська мова

+2 год.

 

Варіативна складова навчального плану для 5-9 класів НВК « Школа І-ІІ ступенів – ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» (базової середньої освіти) передбачає запровадження предметів за вибором, курсів за вибором, що розширюють обрану спеціалізацію, а також  світоглядного спрямування ( у 5- х класах предмет    « Мій Київ» (0, 5 год.),  у 5-6 класах- предмет « Фінансова грамотність» (1 год) ,у 8-Б кл.- курс за вибором   « Стежками козацької звитяги») ; індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани НВК   « Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»( школа ІІ ступеня)   містять  усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів Типової освітньої програми. 

При розробленні робочих навчальних планів було використано два варіанти навчальних планів ( таблиця 8 , таблиця 10) У класах з поглибленим вивченням окремих предметів  навчальне навантаження учнів не перевищує  санітарно-гігієнічних норм.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова». Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Змістове наповнення предмета «Фізична культура»  сформовано   з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази НВК , кадрового забезпечення: 

 

Назва класу

Кількість 

модулів

Назва модулів

 

 

І семестр

ІІ семестр

5-9 кл.

4

футбол, баскетбол, гімнастика

баскетбол, волейбол,  футбол

 

Для недопущення перевантаження учнів враховується  їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради  ( протокол №    від   травня 2019 р.)      при оцінюванні учнів  враховуються  результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах  І ступеня в додатках №3- 8

 

 

4. Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму закладу освіти для учнів 5-9 класів

 

Класи

Таблиці Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

5- А,Б,В

6- А,Б

7- А,Б

8-Б

9-Б

Таблиця 10 Типової освітньої програми

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 № 405)

8-А

9-А

Таблиця 8 Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 № 405)

 

5Перелік освітніх галузей.

Освітню програму для учнів 5-9 класів укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури 

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова", "Українська література", "Іноземна мова (англійська, німецька, французька)", «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – курси «Історія України (Вступ до історії)» та «Всесвітня історія», у 7-9 класах - курси «Історія України» та «Всесвітня історія», а в 9-му  крім цих курсів вивчається курс «Основи правознавства». Освітня галузь «Мистецтво»  реалізується через курс «Мистецтво» у 5-9 класах. Освітня галузь «Математика» реалізується у предмет «Математика» в 5-6 класах, в 7-9 класах – у предметах «Алгебра» та «Геометрія». Освітня галузь «Природознавство» реалізується через окремі предмети «Природознавство» у 5-му класі, «Біологію», «Географію» - у 6-9 класах, «Фізику», «Хімію» - у 7-9 класах. В межах освітньої галузі «Технології» вивчаються предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

 

 

6Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій.усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
окремі предмети — виходячи із наскрізних тем, при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
предмети за вибором; 
роботу в проектах; 
позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

  Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

   Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

Громадянська відповідальність

    Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 

     Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. 

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 

 

 

7. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту, на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

8. Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу у НВК « Школа І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»  є різні типи уроку: 

формування компетентностей;

розвитку компетентностей; 

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

корекції основних компетентностей; 

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. 

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

 

9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльностівикладання у базовій середній школі  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми, підручники, які мають гриф МОН.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – для учнів базової середньої школи  створюється цілісне і креативне освітнє середовище; за кожним класом закріплено окремий кабінет, але для проведення уроків учні максимально використовуютькабінетну систему; згідно вимог техніки безпеки обладнано кабінети української мови та літератури, іноземних мов, математики, хімії, фізики, біології, суспільних наук, інформатики, спортивну залу.

Якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідають заступники директора з навчально-виховної роботи Матвєічева Н.М. та Машкевич В.Я, які опікуються: 

оновленням методичної бази освітньої діяльності;

контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

За створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Гуменюк О.Д.

 

10.  Підручники, за якими здійснюється реалізація освітньої програми базової середньої освіти 

 

5 клас – 97 учнів

Назва підручника

Автор

Рік вид.

Видавництво

Забезпечення

1.  

Математика 

А.Г. Мерзляк та інші

2018

«Гімназія», Харків

100%

2.  

Інформатика 

Й.Я. Ривкінд 

2016

«Генеза», Київ

0%

3.  

Українська література

О.А. Авраменко.

2018

«Грамота», Київ

100%

4.  

Українська мова 

О.П. Глазова 

2018

«Освіта», Київ

100%

5.  

Світова література 

О.М. Ніколенко та інші

2013

«Грамота», Київ

100%

6.  

Природознавство 

О.Г. Ярошенко, 

В.М. Бойко 

2018

«Світоч», Київ

100%

7.  

Основи здоров’я 

Т.Є Бойченко.

2018

«Генеза», Київ

100%

8.  

Англійська мова  

О.Д. Карпюк 

2018

«Астон», Тернопіль 

100%

9.  

Французька мова

Ю.М. Клименко 

2018

«Методика Паблишинг»

Київ

100%

10.  

Німецька мова

С.І.Сотникова, Т.Ф.Білоусова 

2018

«Ранок», Харків

100%

11.  

Вступ до історії України  

О.В. Гісем 

2018

«Ранок», Харків

100%

12.

Мій Київ 

Ю.С.Комаров 

2011

«Сім кольорів»

Київ

70%

 

6 клас – 52 учні

Назва підручника

Автор

Рік вид.

Видавництво

Забез печення

1.

Математика 

А.Г. Мерзляк та інші

2014

«Гімназія», Харків

100%

2.

Інформатика 

Й.Я. Ривкінд 

2014

«Генеза», Київ

100%

3.

Українська література

Л.Т.Коваленко 

2014

«Освіта», Київ

100%

4.

Рідна мова 

О.П.Глазова 

2014

«Освіта», Київ

100%

5.

Світова література 

О.М. Ніколенко та інші

2014

«Грамота», Київ

100%

6.

Історія стародавнього світу

О.І. Пометун та інші

2014

«Освіта», Київ

100%

7.

Біологія 

Л.І. Остапченко та інші

2014

«Генеза», Київ

100%

8

Географія 

В.М.Бойко,

С.В. Міхелі 

2014

«Сиция», Харків

100%

9.

Основи здоров’я 

Н.М. Поліщук 

2014

«Алатан», Київ

100%

10.

Мистецтво (інтегрований курс)

Л.М. Масол 

2014

«Світоч», Київ

100%

11.

Англійська мова  

Л.В. Калініна, 

І.В.Самойлюкевич 

2014

«Генеза», Київ

100%

12.

Французька мова

Ю.М.Клименко 

2014

«Методика Паблишинг»,Київ

100%

13.

Німецька мова

С.І. Сотнікова, 

Т.Ф. Білоусова 

2014

«Ранок», Харків

100%

 

 

7 клас – 58 учнів

Назва підручника

Автор

Рік вид.

Видавництво

Забезпечення

1.

Українська мова 

О.В. Заболотний, В.В.Заболотний 

2015

«Генеза», Київ

100%

2.

Українська література

Л.Т.Коваленко 

2015

«Освіта», Київ

100%

3.

Зарубіжна література 

Є. Волощук, 

О. Слободянюк 

2016

«Генеза», Київ

98%

4.

Англійська мова  

О.Д. Карпюк 

2015

«Астон», Тернопіль

50% на кабінет

5.

Німецька мова

С.І. Сотнікова 

2015

«Ранок», Харків

100%

6.

Французька мова

Ю.М. Клименко 

2015

«Методика Паблишинг»Київ

30% на кабінет

7.

Алгебра 

А.Г. Мерзляк та інші

2016

«Гімназія», Харків

100%

8.

Геометрія 

А.Г. Мерзляк та інші

2016

«Гімназія», Харків

100%

9.

Інформатика 

Й.Я. Ривкінд 

2015

«Генеза», Київ

50% на кабінет

10.

Історія України.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк 

2015

«Ранок», Харків

100%

11.

Всесвітня історія. 

О.І.Пометун,

Ю.Б.Малієнко 

2015

«Освіта», Київ

100%

12.

Біологія 

Н.В. Запорожець та інші

2015

«Ранок», Харків

100%

13.

Географія 

В.М.Бойко, С.В.Міхелі 

2016

«Сиция», Харків

100%

14.

Фізика

В.Г.Бар’яхтар, С.О. Довгий 

2015

«Ранок», Харків

100%

15.

Хімія

П.П.Попель, Л.С.Крикля 

2015

Вид.центр «Академія», Київ

100%

16.

Основи здоров’я 

Т.Є. Бойченко та інші

2015

«Генеза», Київ

50%

 

8 клас – 53 учні

Назва підручника

Автор

Рік вид.

Видавництво

Забезпечення

1.

Українська мова 

О.В.Заболотний, В.В.Заболотний 

2016

«Генеза», Київ