Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!


A2C1CC04-F511-40B5-84EF-0BF877062998.jpeg

4F570C15-01B4-4480-8DB2-8E6B285B8FC6.jpeg

80C5F5CC-78A8-4FDB-A3BC-CF6BC5BD529A.jpeg

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ______Л.О.Харитонова

09.08.2018 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва»

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1 класи

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 09

від 08 червня 2018 р.)

Пояснювальна записка

Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються

НВК «Школа І-ІІ ступенів ліцей №38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва»

Попередня мережа1-х класів

класи

всього

учні

30

30

30

90

Типові навчальні плани, за якими розроблено освітню програму

для 1класів

Освітня програма для 1 класів НВК «Школа І-ІІ ступенів ліцей №38

ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м. Києва» на 2018-2019 навчальний рік розроблена на виконання статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту»,на виконання статті 64 Закону України "Про освіту" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти".

Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму закладу освіти

Класи

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

1-А, Б, В

Типова освітняпрограма початкової освіти НУШ-2, розроблена під кер. Шияна Р.Б. (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268)

Освітня програма складена з урахуванням гранично допустимого навантаження (п"ятиденка) у 1-ому класі - 20 годин на тиждень

Інваріантна складова освітньої програми сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту початкової освіти. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.При розподілі варіативної складової враховується те, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин.

Поділ класів на групи при вивченні української та іноземної мови (англійської) в 1- х класах здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів закладу складає 805 годин/навчальний рік

Особливості організації освітнього процесу.

Мовно-літературна освітня галузь з урахуванням вікових особливостей учнів у освітній програмі реалізується через окремі предмети, у тому числі:рідномовна освіта - "Українська мова (мова і читання)", іншомовна освіта - "Іноземна мова" (англійська)та в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ».Математична та природнича освітні галузі реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство"та в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ».Технологічна, інформатична, соціальна, здоров`язбережна, громадянська та історична освітні галузі реалізуються в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ».Мистецька освітня галузь реалізується через окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». Фізкультурнаосвітня галузь реалізується окремим предметом "Фізична культура".

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Перелік освітніх програм,що використовуються у закладі

(затверджені наказом МОН від 21.03.2018 № 268)

№ п/п

Назва освітньої програми

1.

Мовно-літературна освітня галузь. Рідномовна освіта. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

2.

Мовно-літературна освітня галузь. Іншомовна освіта. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

3.

Математична освітня галузь. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

4.

Природнича освітня галузь. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

5.

Технологічна освітня галузь. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

6.

Інформатична освітня галузь.Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

7.

Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

8.

Громадянська та історична освітня галузь. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

9.

Мистецька освітня галузь. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

10.

Фізкультурна освітня галузь. Типова освітня програма початкової освіти. НУШ-2

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Освітня програма зорієнтована на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Розклад дзвінків наступний:

1-і класи

УРОК

ПОЧАТОК

КІНЕЦЬ

1 8:30 9:05

2 9:25 10:00

3 10:25 11:00

4 11:30 12:05

5 12:25 13:00

Розподіл навчальних годин розміщено в додатку 1 освітньої програми.

Варіативна складова розміщена в додатку 2 освітньої програми.

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова

Додаток 1

(складений за додатком 1

до наказу МОН України

від 21.03.2018 № 268)

за програмою Шияна Р.Б.

Робочий навчальний план для учнів 1-х класів

з українською мовою навчання

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

1-В

Разом

Мовно-літературна

Українська мова

5

5

5

15

Англійська мова

2

2

2

6

Математична

Математика

3

3

3

9

Мовно-літературна

Математична

Природнича

Соціальна

здоров`язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

Я досліджую світ*

7

7

7

21

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

3

Фізкультурна

Фізична культура**

3

3

3

27

Усього

19+3

19+3

19+3

57+9

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

20

60

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

20+3

20+3

20+3

60+9

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова

Додаток 2

(складений за додатком 1

До наказу МОН України від

21.03.2018 № 268)

Варіативна складова

(курси за вибором та факультативи)

для учнів 1-х класів

НВК «Школа І-ІІ ступенів ліцей №38

ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва»

з українською мовою навчання

(І ступінь)

№ з/п

Клас

Курси за вибором та факультативи

ПІБ вчителя, який буде викладати

Курс за вибором або факультатив (назва)

Години

Навчальна програма та підручники

1

1-А,Б,В,

Секрети пам'яті

1

Секрети пам'яті. 1–4 класи

(автори: Т. Парнивода, Т. Ухіна) Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14,1/12-Г-759

Мєльник О.В.

Гладик О.В.

Дербеденева С.В.

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова

Освітня програма в обсязі _______8_______сторінок пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою.

____ червня 2018 р.

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ______ Л.О.Харитонова

___________ 08.06.2018 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва»

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2-4 класи

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 09

від 08 червня 2018 р.)

Пояснювальна записка

Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються

НВК «Школа І-ІІ ступенів ліцей №38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва»

Попередня мережа 2-4 класів

класи

всього

учні

30

28

21

33

29

30

33

33

26

263

Типові навчальні плани, за якими розроблено освітню програму

для 2-4 класів

Освітня програма для 2-4 класів НВК «Школа І-ІІ ступенів ліцей №38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва» на 2018-2019 навчальний рік розроблена на виконання статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту»,на виконання Закону України "Про освіту" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти".

Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму закладу освіти

Класи

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

2-А,Б,В

3-А,Б,В

4-A,Б,В

Варіант 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня для початкової школи з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407)

Освітня програма складена з урахуванням гранично допустимого навантаження (п"ятиденка) у:

2-ому класі - 22 години на тиждень

3-ому класі - 23 години на тиждень

4-ому класі - 23 години на тиждень

Інваріантна складова освітньої програми сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту початкової освіти. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.При розподілі варіативної складової враховується те, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладу складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Особливості організації освітнього процесу.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у освітній програмі реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова"у 2-4-х класах.Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство"у 2-4-х класах.Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі"у 3-4-х класах.Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура"у 2-4-х класах.

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика"у 2-4-х класах.

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через окремі предмети "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво"у 2-4-х класах.

Цикл профільних предметів включає вивчення іноземної мови (англійської) в 2-4- х класах з поділом на групи в порядку, встановленому МОН.Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів,кількість уроків англійської мови в 2-4 класах збільшено за рахунок додаткової години на вивчення предметів інваріантної складової.

Кількість годин англійської мови за рахунок додаткових годин

Клас

Предмет

За Типовим навчальним планом (кількість годин)

2А,Б,В

Англійська мова

3

3А,Б,В

Англійська мова

3

4А,Б,В

Англійська мова

3

Перелік навчальних програм,що використовуються у закладі

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ п/п

Назва навчальної програми

1.

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2.

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

3.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

4.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

5.

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6.

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7.

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9.

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10.

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

11.

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

12.

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Освітня програма зорієнтована на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Розклад дзвінків наступний:

2 – 4-і класи

УРОК

ПОЧАТОК

КІНЕЦЬ

1 8:30 9:10

2 9:25 10:05

3 10:25 11:05

4 11:30 12:10

5 12:25 13:05

Розподіл навчальних годин розміщено в додатку 1 освітньої програми.

Варіативна складова розміщена в додатку 2 освітньої програми.

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова

Додаток 1

(складений за додатком 4

До наказу МОН України від

20.04.2018 № 407)

Навчальний план для учнів 2-4 класів

НВК «Школа І-ІІ ступенів ліцей №38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м.Києва»

з українською мовою навчання

(І ступінь)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2-А,Б,В

3-А,Б,В

4-А,Б,В

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

63

Англійська мова

3

3

3

27

Математика

Математика

4

4

4

36

Природознавство

Природознавство

2

2

2

18

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

6

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

9

Образотворче мистецтво

1

1

1

9

Технології

Трудове навчання

1

1

1

9

Інформатика

1

1

1

9

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

9

Фізична культура**

3

3

3

27

Усього

21+3

22+3

22+3

195+27

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

9

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22+3

23+3

23+3

204+27

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова

Додаток 2

(складений за додатком 4

до наказу МОН України від

20.04.2018 № 407)

Варіативна складова

(курси за вибором та факультативи)

для учнів 2-4 класів

НВК «Школа І-ІІ ступенів ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м. Києва»

з українською мовою навчання

(І ступінь)

№ з/п

Клас

Курси за вибором та факультативи

ПІБ вчителя, який буде викладати

Курс за вибором або факультатив (назва)

Години

Навчальна програма та підручники

1

1-А,Б,В,

2-А,Б,В

Секрети пам'яті

1

Секрети пам'яті. 1–4 класи

(автори: Т. Парнивода, Т. Ухіна) Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14,1/12-Г-759

Мєльник О.В.

Гладик О.В.

Вакансія

Бутрик О.А.

Панасюк Н.Г.

Грущенко Т.П.

2

3-В

Риторика

1

Риторика. 1-4 класи

( авт.. В.Науменко, М. Захарійчук) ІІТЗО від05.03.14. №14.1/12-Г-317

Оверчук О.О.

3

3-А,Б

4-В

Логіка

1

Логіка, 2-4 класи

(автор Митник О.Я.) , )

ІІТЗО від05.03.14. №14.1/12-Г-317

ЗубковаЛ.І.,

Чечельницька Н.А.,

Картова Н.М.

4

4-А,Б

Російська мова

1

Російська мова. 2 – 4 класи,

(автор Ґудзик І.П.,Лапшина І.М.), Наказ МОНУ від 12.09.11року №1050

Сидорець Н.І., Демидюк О.В.

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова

Освітня програма в обсязі _______8_______сторінок пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою.

____ червня 2018 р.

Директор НВК «Школа – ліцей №38

ім.В.М.Молчанова» Л.О.Харитонова
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ______Л.О.Харитонова

____________ 2018

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Навчально- виховного комплексу « ШколаІ-ІІ ступенів- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

5-9 класи

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 09

від 08червня 2018)

Пояснювальна записка

Попередня мережа

всього

класи

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

учні

32

30

29

33

29

32

34

33

24

23

299

Освітня програма НВК « Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» сформована на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 р. № 405.Освітня програма НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» розроблена на виконання Ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Освітня програма НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» (базової середньої освіти) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором тощо.

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для
9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах НВК ( школа ІІ ступеня).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани НВК для учнів 5-9 класів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Навчальний план для 5-7 класів, 8-Б , 9-Б класів складений за таблицею 10 до Типової освітньої програми ( Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов). Начальний план для 8-А , 9-А класів складений за таблицею 8 до Типової освітньої програми ( Навчальний НВК « Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» (базової середньої освіти) і охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Варіативна складова навчального плану НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» (базової середньої освіти) враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу .

Варіативна складова навчального плану для 5-9 класів використовується на підсилення предметів інваріантної складової :

Клас

Предмет

К-ть годин, що додається

5-А, Б

Англійська мова

+2 год.

6-А,Б

Українська мова

+0,5 год.

6-А, Б

Англійська мова

+3 год.

7-А,Б

Англійська мова

+ 1 год.

7-А,Б

Українська мова

+0,5 год.

7-А,Б

Історія України

+0,5 год.

8-А

Англійська мова

+1год.

8-А, 9-А

Алгебра

+3 год.

8-А,9-А

Геометрія

+1 год.

8-Б

Англійська мова

+3 год.

9-Б

Англійська мова

+2 год.

Варіативна складова начального плану для 5-9 класів НВК « Школа І-ІІ ступенів – ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» (базової середньої освіти) передбачає запровадження предметів за вибором, курсів за вибором, що розширюють обрану спеціалізацію, а також світоглядного спрямування ( у 5- х класах предмет « Мій Київ» , у 7-х класах – російська мова, у 8-Б кл.- курс за вибором « Стежками козацької звитяги») ; індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани НВК « Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»( школа ІІ ступеня) містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів Типової освітньої програми.

При розробленні робочих навчальних планів було використано два варіанти навчальних планів( таблиця 8 , таблиця 10) У класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчальне навантаження учнів не перевищує санітарно-гігієнічних норм.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань НВК« Школа І-ІІ ступеня- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова». Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази НВК , кадрового забезпечення:

Назва класу

Кількість

модулів

Назва модулів

І семестр

ІІ семестр

5-9 кл.

4

футбол, баскетбол, гімнастика

баскетбол, волейбол, футбол

Змістове наповнення предмета « Трудове навчання» сформовано з наступних варіативних модулів:

5 клас

Модуль 2

Розділ 1. Технологія вишитих виробів

Розділ 2. Проектування та виготовлення вишитих виробів

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

6 клас

Модуль 1

Розділ 1. Основи технології виготовлення м’якої іграшки

Розділ 2. Проектування, виготовлення та оздоблення м’якої іграшки

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради ( протокол № 9 від 8 червня 2018 р.) при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які реалізовуються вчителями у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу у НВК « Школа І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма НВК « Школа І-ІІ ступенів- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітню програму НВК сформовано на основі Типової освітньої програми. Її схвалено педагогічною радою НВК ( протокол №0 9 від 8 червня 2018 р.) та затверджено директором ( Наказ № 125 від 15 червня 2018 р. ).


Додаток 1

(складений за таблицею 10

до наказу МОН від 20.04.18№405)

Робочий навчальний план 5-х –6-х класів з українською мовою навчання

з вивченням двох іноземних мов

Основні науки

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А, 5-Б

6-А, 6-Б

Всього

1. Інваріантна складова

Мови і література

Українська мова

3,5

3,5+0,5

15

Англійська мова

3+2

2+3

16

Українська література

2

2

16

Друга іноземна мова(нім/фр)

2

2

16

Зарубіжна література

2

2

16

Суспільствознавство

Історія України(вступ до історії)

1

1

4

Всесвітня історія

1

2

Мистецтво

Мистецтво

2

2

16

Математика

Математика

4

4

32

Природознавство

Природознавство

2

4

Біологія

2

4

Географія

2

4

Технології

Трудове навчання

2

2

16

Інформатика

1

1

4

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

4

Разом (без фізичної культури)

25,5+2

27,5+3,5

106+11

Фізична культура

3

3

12

2. Варіативна складова

Курси за вибором

Мій Київ

0,5

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

130

Директор Л.О.Харитонова

Додаток 2

(складений за таблицею 10

до наказу МОН від 20.04.18№405)

Робочий навчальний план 7-х класів з українською мовою навчання

з вивченням двох іноземних мов

Основні науки

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7-А, 7-Б

Всього

3. Інваріантна складова

Мови і література

Українська мова

2,5+0,5

6

Англійська мова

2+1

6

Українська література

2

4

Друга іноземна мова(нім/фр)

2

4

Зарубіжна література

2

4

Суспільствознавство

Історія України(вступ до історії)

1+0,5

3

Всесвітня історія

1

2

Мистецтво

Мистецтво

2

4

Математика

Алгебра

2

4

Геометрія

2

4

Біологія

2

4

Географія

2

4

Фізика

2

4

Хімія

1,5

3

Технології

Трудове навчання

1

2

Інформатика

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

2

Разом (без фізичної культури)

29+2

58+10

Фізична культура

3

6

4. Варіативна складова

Навчальний предмет

Російська мова

1

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32+3

70

Директор Л.О.Харитонова


Додаток 3

(складений за таблицею 8

до наказу МОН від 20.04.18№405)

Робочий навчальний план 8 А класів з українською мовою навчання з поглибленим вивченням математикиз

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8 А

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

2

Англійська мова

2+1

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Естетична культура

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2+3

Геометрія

2+1

Природознавство

Біологія, людина і природа

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я

Основи здоров'я

1

Разом (без фізичної культури):

27,5+5

Фізична культура

3

2. Варіативна складова

Навчальні предмети

Індивідуальні заняття

Математика(інд.)

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

33+3

Директор Л.О. Харитонова


Додаток 4

складений за таблицею 10

до наказу МОН від 20.04.18№405)

Робочий навчальний план 8 Б класу з українською мовою навчання

з вивченням двох іноземних мов

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8 Б

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Англійська мова

2+3

Друга іноземна ( нім./фр.)

2

Українська література

2

Зарубіжна література

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Естетична культура

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я

Основи здоров'я

1

Разом (без фізичної культури):

29,5+3

Фізична культура

3

2. Варіативна складова

Курс за вибором

Стежками козацької звитяги

0.5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

33+3

Директор Л.О. Харитонова

Додаток 5

(складений за таблицею 8

до наказу МОН від 20.04.18№405)

Робочий навчальний план 9 А класу з з українською мовою навчання з поглибленим вивченням математики

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9 А

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

2

Англійська мова

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2+3

Геометрія

2+1

Природознавство

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я

Основи здоров'я

1

Разом (без фізичної культури):

29+4

Фізична культура

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

33+3

Директор Л.О. Харитонова


Додаток 6

складений за таблицею 10

до наказу МОН від 20.04.18№405)

Робочий навчальний план 9 Б класу

з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Англійська мова

2+2

Друга іноземна( нім./фр.)

2

Українська література

2

Зарубіжна література

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я

Основи здоров'я

1

Разом (без фізичної культури):

31+2

Фізична культура

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

33+3

Директор Л.О. Харитонова


Освітня програма в обсязі 9 (дев’ять) сторінок пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою.

____ червня 2018 р.

Директор підпис ПІБ

М.П.
                                                                                                   Затверджую

Директор Л.О.Харитонова

Освітні програми

НВК « Школа І-ІІ ступенів- ліцей 38

ім. В.М. Молчанова»

на 2018-2019 н.р.

( 10 ті класи)

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 09

від 08 червня 2018 р.)


Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються

Навчально-виховний комплекс « Школа І-ІІ ступенів- ліцей №38

ім. В.М. Молчанова»

Попередня мережа

10А

10Б

всього

класи

1

1

2

учні

31

20

51

Освітня програма НВК « Школа І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» (профільна середня освіта) розроблена на основі типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 406, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». .

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для
для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Навчальний план для 10-х класів НВК « Школа І-ІІ ступенів- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» складено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і світ» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих предметів: «Історія України», «Всесвітня історія»), «Громадянська освіта», «Математика», «Природничі науки» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія»), «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

Профілі навчання наступні: клас з поглибленим вивченням математики, клас з поглибленим вивченням іноземних мов.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні;

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання було ухвалено , враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо (рішення педради , протокол № 9 від 8 червня 2018 р.).

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання ( 10-А кл. – індивідуальні заняття з української мови). У навчальному плані НВК « Школа І-ІІ ступенів- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» збільшено кількість годин на вивчення профільних предметів за рахунок додаткових годин ( 10- А кл-. додається 6 год. на вивчення математики, 10-Б кл. – додається 3 год. на вивчення англійської мови, Вивчення другої іноземної мови - 3 год.: німецької або французької – за вибором учнів).

Для недопущення перевантаження учнів враховується їхнє навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради ( протокол № 9 від 8 червня) при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів ( фізична культура ) у позашкільних закладах.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які маєють реалізувати вчителі у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності мають формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальнихпрограмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу базової середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма НВК « Школа І-ІІ ступенів – ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» та перелік освітніх компонентів, що передбачені освітньою програмою, оприлюднено на веб-сайті НВК№ 38 ім. В.М. Молчанова.

Додаток 1

(складений за таблицею 2,3 до

Наказу МОН України від 20.04.2018 р..№ 408)

Робочий навчальний план для 10 А класу з українською мовою навчання

з поглибленим вивченням математики

Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

10 А

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова ( англ..)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика

Алгебра

2+4

Геометрія

1+2

Природознавство

Біологія,екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Вибірково -обов’язкові предмети

Інформатика

3

Захист Вітчизни

1,5

Разом (без фізичної культури):

33

Фізична культура

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

Директор Л.О. Харитонова

Додаток 2

(складений за таблицею 2,3 до

Наказу МОН України від 20.04.2018 р..№ 408)

Робочий навчальний план 10 Б класу з українською мовою навчання

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 Б

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова ( англ.)

2+3

Друга іноземна мова (нім/фр)

3

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика

Математика

3

Природознавство

Біологія, екологія

2

Географія

1,5

Фізика, астрономія

3

Хімія

1,5

Вибірково – обов’язкові предмети

Інформатика

3

Захист Вітчизни

1,5

Разом (без фізичної культури):

33

Фізична культура

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

філологічний напрям профіль іноземної філології

Директор Л.О. Харитонова

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

1.

Українська мова

Рівень стандарту

2.

Українська мова

Профільний рівень

3.

Українська мова в школах з молдовською мовою навчання

Рівень стандарту

4.

Українська мова в школах з польською мовою навчання

Рівень стандарту

5.

Українська мова в школах з російською мовою навчання

Рівень стандарту

6.

Українська мова в школах з румунською мовою навчання

Рівень стандарту

7.

Українська мова в школах з угорською мовою навчання

Рівень стандарту

8.

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.)

Рівень стандарту

9.

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.)

Профільний рівень

10.

Біологія і екологія

Рівень стандарту

11.

Біологія і екологія

Профільний рівень

12.

Всесвітня історія

Рівень стандарту

13.

Всесвітня історія

Профільний рівень

14.

Географія

Рівень стандарту

15.

Географія

Профільний рівень

16.

Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

17.

Економіка

Профільний рівень

18.

Зарубіжна література

Рівень стандарту

19.

Зарубіжна література

Профільний рівень

20.

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

21.

Захист Вітчизни

Профільний рівень

22.

Інформатика

Рівень стандарту

23.

Інформатика

Профільний рівень

24.

Історія України

Рівень стандарту

25.

Історія України

Профільний рівень

26.

Історія: Україна і світ (інтегрований курс)

Рівень стандарту

27.

Математика

Профільний рівень

28.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

29.

Математика (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу)

Профільний рівень

30.

Мистецтво

Рівень стандарту

31.

Мистецтво

Профільний рівень

32.

Правознавство

Профільний рівень

33.

Природничі науки (чотири навчальні програми):

проект 1 – автори І.Дьоміна, В.Задояний, С.Костик;

проект 2 – авторський колектив під керівництвом Т.Засєкіної;

проект 3 – автори Д.Шабанов, О.Козленко;

проект 4 – авторський колектив під керівництвом В.Ільченко

Рівень стандарту

34.

Технології

Рівень стандарту

35.

Технології

Профільний рівень

36.

Українська література

Рівень стандарту

37.

Українська література

Профільний рівень

38.

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

39.

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Профільний рівень

40.

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

Рівень стандарту

41.

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

Профільний рівень

42.

Фізична культура

Рівень стандарту

43.

Фізична культура

Профільний рівень

44.

Хімія

Рівень стандарту

45.

Хімія

Профільний рівень

46.

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

47.

Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

48.

Кримськотатарська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою

Рівень стандарту

49.

Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою

Рівень стандарту

50.

Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

51.

Молдовська література мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Профільний рівень

52.

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Профільний рівень

53.

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

54.

Молдовська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Рівень стандарту

55.

Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

56.

Польська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Профільний рівень

57.

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Профільний рівень

58.

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

59.

Польська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Рівень стандарту

60.

Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у закладах загальної середньої освіти

Рівень стандарту

61.

Ромська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

62.

Російська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Профільний рівень

63.

Російська мова (початок вивчення з 1 класу) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

64.

Російська мова (початок вивчення з 5 класу) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

65.

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Профільний рівень

66.

Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Рівень стандарту

67.

Румунська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

Профільний рівень

68.

Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

Профільний рівень

69.

Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

70.

Румунська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

Рівень стандарту

71.

Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Рівень стандарту

72.

Угорська література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Профільний рівень

73.

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Профільний рівень

74.

Угорська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Рівень стандарту

75.

Іноземні мови

Рівень стандарту

76.

Іноземні мови

Профільний рівень
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Л.О.Харитонова

___________________2018 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Навчально- виховного комплексу « ШколаІ-ІІ ступенів- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

11 класи

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол №09

від 8 червня 2018 р.)

Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються

Навчально-виховний комплекс « Школа І-ІІ ступенів- ліцей №38

ім. В.М. Молчанова»

Попередня мережа

11А

11Б

всього

класи

1

1

2

учні

24

21

45

Освітня програма НВК « Школа І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» (профільна середня освіта) сформована на основі типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 406, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Освітня програма профільної середньої освіти НВК « Школа І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення,

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження учнів для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Навчальними планами для 11-х класів передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Години варіативної складової передбачаються на:

1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

2) упровадження курсів за вибором;

3) факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Так, наприклад, у 11-Б класі філологічного напряму за рахунок варіативної частини можна збільшувати кількість годин на вивчення предмету «Художня культура»; у класах екологічного профілю – збільшувати кількість годин на вивчення географії у 11 класі.

Рішення про розподіл годин варіативної складової прийнято на засіданні педради НВК « Школа І-ІІ ступенів- ліцей 3 38 ім. В.М. Молчанова» ( протокол № 9 від 08.06.2018 р.), враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради ( протокол № 9 від 08.06.2018 р.), при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів ( фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (11-А кл.- з поглибленим вивченням математики, 11-Б кл.- з поглибленим вивченням двох іноземних мов).

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується для вечірньої форми здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма НВК « Школа І-ІІ ступенів- ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Додаток 1

(складений за таблицею 5 до Типової освітньої програми,

затвердженої наказом МОН від 20.04.2018р. № 406)

Робочий навчальний план і 11 А класу з українською мовою навчання

З поглибленим вивченням математики

Основні Галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1. Інваріантна складова:

Мови і літератури

Українська мова

1

Англійська мова

3

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Людина і світ

0,5

Громадянська освіта

Економіка

1

Естетична культура

Художня культура

0,5

Математика

Алгебра

6

Геометрія

3

Природознавство

Біологія,екологія

1,5

Екологія

0,5

Географія

Фізика і астрономія

3

Хімія

1

Технології

Технології

1

Інформатика

2+1

Захист Вітчизни

1,5

Разом (без фізичної культури):

31,5+1

Фізична культура

2

2. Варіативна складова

Факультативи та індивідуальні заняття

Алгебра

Фізика(інд).

0,5

Готуємося до ЗНО (математика)ф.

0,5

Готуємося до ЗНО (математика)ф.

0,5

Історія України (інд.)

0,5

Всесвітня історія(інд.)

0,5

Українська мова(інд.)

0,5

Українська література (інд.)

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

Директор Л.О. Харитонова

Додаток 2

(складений за таблицею 9 до Типової освітньої програми ,

затвердженої наказом МОН від 20.04.2018р. № 406)

11 Б класу з українською мовою навчання з поглибленим вивченням іноземних мов

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11 Б

Всього

1. Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

3

Англійська мова

5

Друга іноземна мова (нім/фр)

3

Суспільство-знавство

Історія України

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Естетична культура

Художня культура

0,5

Математика

Математика

3

Природознавство

Біологія, екологія

1,5

Екологія

0,5

Географія

Фізика, астрономія

2

Астрономія

0,5

Хімія

1

Технології

Технології

1

Інформатика

1

Захист Вітчизни

1,5

Разом (без фізичної культури):

31,5+0,5

Фізична культура

2

2. Варіативна складова

Елективний курс з іноземних мов( англ..мова)ф.

1

Історія України(інд.)

1

Готуємося до ЗНО (математика)ф.

1

Українська мова(інд)

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38