Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!


 ПРАВИЛА конкурсного прийому дітей, які вступають до 10-11 класів
НВК «Школа І-ІІ ступенів - ліцей №38 ім. В.М. Молчанова»
у 2018 році

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778, Статуту НВК та Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 р. №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 р. за № 564/32016 {далі — Порядок).
1.2. Зарахування до 10 класу НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім. В.М. Молчанова» відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання в закладі і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.
1.3. Прийняття дітей до НВК «Школа І-ІІ ступенів - ліцей №38 ім. В.М. Молчанова» до класів ІІІ ступеню здійснюється на конкурсній основі, порядком участі у конкурсних випробуваннях. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу, крім випадку, визначеного пунктом 1.6 цієї глави.
1.4. Для зарахування до ліцею заяви подаються до 19 червня включно.
1.5. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється після видачі документів про базову загальну середню освіту, рішення педради та наказу директора.
1.6. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 19 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) НВК з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».
У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня (до 19 червня 2018 року), після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.
1.7. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією (до 25 червня 2018 року).
1.8. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
1.9. У конкурсному відборі (конкурсі) діти можуть брати участь незалежно від місця проживання.
1.10. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного прийняття дітей оголошуються за три тижні до його початку. Оголошення про умови і терміни проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею та на веб-сайті.
2.2. Не пізніше ніж за два тижні до початку конкурсу в приміщенні ліцею на дошці оголошень зазначається перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Основне конкурсне прийняття проводиться лише після закінчення навчального року (червень, після ДПА). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне прийняття (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне прийняття може, як виняток, відбуватися впродовж навчального року за наявності вільних місць. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.
Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.
Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами базової середньої освіти.
2.6. Для участі в конкурсі необхідні такі документи:
• особиста заява учня (для неповнолітніх — заява батьків або осіб, які їх замінюють), яку подають на ім'я директора ліцею;
• табель успішності учня;
• свідоцтво про базову загальну середню освіту — для учнів, які вступають на І курс (що відповідає 10 класу старшої школи).
2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших
документів, що підтверджують здібності учня з обраної спеціалізації та відображають його навчальні та/або творчі досягнення.
2.8. Не дозволяється вимагати від учня характеристику з попереднього місця
навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10 класу, проводяться за з таких навчальних предметів: українська мова (письмово), математика (письмово) - для класу з поглибленим вивченням математики; українська мова (письмово), англійська мова (письмово) – для класу з поглибленим вивченням іноземних мов.
3.2. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати державним стандартам базової середньої освіти відповідного класу, схвалюються педагогічною радою НВК та затверджуються його директором.
Можливе часткове використання творчих завдань.
3.3. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті. У день випробування цей конверт відкриває голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.5. Для проведення письмового конкурсного випробування вступникам видають папір зі штампом НВК. Передбачається, що першу сторінку буде відокремлено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування голова предметної комісії шифрує письмові роботи та передає їх (без титульної сторінки) членам цієї комісії для перевірки. Після виставлення балів голова предметної комісії здійснює дешифрування робіт.
3.6. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії.
3.7. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до відповіді, зберігаються у НВК впродовж року. Місце їх зберігання визначає директор.
3.8. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів конкурсної комісії (Додаток), які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.9. Результати письмового випробування оголошують не пізніше ніж через три дні після його проведення. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Списки вступників з виставленими балами оприлюднюються у приміщенні НВК для загального ознайомлення.
3.10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III—IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється в протокол максимальна кількість балів.
3.11. Випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, зараховуються без конкурсних випробувань.
3.12. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі якої їм дається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться впродовж 1 дня після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До НВК подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, табель та свідоцтво про базову середню освіту, медична встановленого зразка.
4.3. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
4.4. Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
4.5. Апеляційна комісія має право:
1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;
2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
3) визнати результати конкурсу недійсними.
4.6. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти, зобов’язаний організувати конкурс повторно.
4.7. Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені Порядком, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі, але не пізніше 31 серпня.
4.8. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до НВК, продовжують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання.
4.9. Учні, які зараховані до НВК, але не приступили до занять без поважних причин упродовж 10 днів від їх початку, відраховуються з НВК. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне прийняття.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог Порядку та цих Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до ліцею за його результатами покладається на директора ліцею