Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!
img144.jpg
img145.jpg

Правила
конкурсного прийому дітей, які вступають до 10-11 класів
НВК «Школа І-ІІ ступенів - ліцей №38 ім. В.М. Молчанова»
у 2018 році

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778, Статуту НВК та Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 р. №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 р. за № 564/32016 {далі — Порядок).
1.2. Зарахування до 10 класу НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей №38 ім. В.М. Молчанова» відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання в закладі і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.
1.3. Прийняття дітей до НВК «Школа І-ІІ ступенів - ліцей №38 ім. В.М. Молчанова» до класів ІІІ ступеню здійснюється на конкурсній основі, порядком участі у конкурсних випробуваннях. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу, крім випадку, визначеного пунктом 1.6 цієї глави.
1.4. Для зарахування до ліцею заяви подаються до 19 червня включно.
1.5. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється після видачі документів про базову загальну середню освіту, рішення педради та наказу директора.
1.6. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 19 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) НВК з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».
У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня (до 19 червня 2018 року), після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.
1.7. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією (до 25 червня 2018 року).
1.8. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
1.9. У конкурсному відборі (конкурсі) діти можуть брати участь незалежно від місця проживання.
1.10. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного прийняття дітей оголошуються за три тижні до його початку. Оголошення про умови і терміни проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею та на веб-сайті.
2.2. Не пізніше ніж за два тижні до початку конкурсу в приміщенні ліцею на дошці оголошень зазначається перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Основне конкурсне прийняття проводиться лише після закінчення навчального року (червень, після ДПА). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне прийняття (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне прийняття може, як виняток, відбуватися впродовж навчального року за наявності вільних місць. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.
Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.
Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами базової середньої освіти.
2.6. Для участі в конкурсі необхідні такі документи:
• особиста заява учня (для неповнолітніх — заява батьків або осіб, які їх замінюють), яку подають на ім'я директора ліцею;
• табель успішності учня;
• свідоцтво про базову загальну середню освіту — для учнів, які вступають на І курс (що відповідає 10 класу старшої школи).
2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших
документів, що підтверджують здібності учня з обраної спеціалізації та відображають його навчальні та/або творчі досягнення.
2.8. Не дозволяється вимагати від учня характеристику з попереднього місця
навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10 класу, проводяться за з таких навчальних предметів: українська мова (письмово), математика (письмово) - для класу з поглибленим вивченням математики; українська мова (письмово), англійська мова (письмово) – для класу з поглибленим вивченням іноземних мов.
3.2. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати державним стандартам базової середньої освіти відповідного класу, схвалюються педагогічною радою НВК та затверджуються його директором.
Можливе часткове використання творчих завдань.
3.3. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті. У день випробування цей конверт відкриває голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.5. Для проведення письмового конкурсного випробування вступникам видають папір зі штампом НВК. Передбачається, що першу сторінку буде відокремлено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування голова предметної комісії шифрує письмові роботи та передає їх (без титульної сторінки) членам цієї комісії для перевірки. Після виставлення балів голова предметної комісії здійснює дешифрування робіт.
3.6. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії.
3.7. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до відповіді, зберігаються у НВК впродовж року. Місце їх зберігання визначає директор.
3.8. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів конкурсної комісії (Додаток), які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.9. Результати письмового випробування оголошують не пізніше ніж через три дні після його проведення. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Списки вступників з виставленими балами оприлюднюються у приміщенні НВК для загального ознайомлення.
3.10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III—IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється в протокол максимальна кількість балів.
3.11. Випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, зараховуються без конкурсних випробувань.
3.12. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі якої їм дається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВК наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться впродовж 1 дня після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До НВК подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, табель та свідоцтво про базову середню освіту, медична встановленого зразка.
4.3. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
4.4. Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
4.5. Апеляційна комісія має право:
1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;
2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
3) визнати результати конкурсу недійсними.
4.6. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти, зобов’язаний організувати конкурс повторно.
4.7. Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені Порядком, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі, але не пізніше 31 серпня.
4.8. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до НВК, продовжують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання.
4.9. Учні, які зараховані до НВК, але не приступили до занять без поважних причин упродовж 10 днів від їх початку, відраховуються з НВК. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне прийняття.
5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог Порядку та цих Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до ліцею за його результатами покладається на директора ліцею .


IMG-ba3c2ab0e518cfdc7ffec9b3d00923ca-V.jpg
Щодо медичних довідок 
для відвідання закладів освіти :
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/604IMG-51dc80c04d54644370ef792ab498bb8d-V.jpgIMG-9b8e837aea50784b5659d703917858c8-V.jpg

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

ІНФОРМУЄМО ВАС!

У 2017 РОЦІ КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ, КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ, ДЕПАРТАМЕНТОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ М. КИЄВА ТА УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

НВК “ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ЛІЦЕЙ №38 ІМ. В.М. МОЛЧАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА” за рахунок бюджетних коштів отримала наступні товари та послуги на 01.12.2017 року.

Найменування

Кількість

Місяць отримання

Вартість, грн.

Меблі для навчального закладу -

1

Стіл учнівський двомісний,
антісколіозний

30 шт.

травень

12660

2

Стільці учнівські

60 шт.

травень

11640

3

Стільці учнівські,
пуфи
для "Speaking Club"

25 шт.
3шт.

серпень

23740

4

Столи учнівські

12 шт.

серпень

28044

5

Стіл учительський

1 шт.

серпень

5775

Загальна сума

81859

Медичний кабінет

1

Медикаменти

Липень-Листопад

5144,49

2

Лампа кварцова

1 шт.

Серпень

804

3

шафа для одягу та документів з сейфом

1 шт.

Жовтень

5031

4

Стіл письмовий

1 шт.

Жовтень

6550

5

Кушетка процедурна

1 шт.

Жовтень

2451

6

Шафа-Стелаж

1 шт.

Жовтень

5031

7

Стілець

1 шт.

Жовтень

1050

8

Холодильник "ELE BERG"

1 шт.

Жовтень

3358,8

9

Аптечки

3 шт.

Серпень

414

10

Стерилізатор для логопедичного

1 шт.

Травень

2875

Загальна сума

32709,29

Пожежна безпека

1

Вогнегасники

5 шт.

Квітень

795,45

2

Кошма

2 шт.

Травень

430,01

3

Лампи електричні

50 шт.

Червень

1012

4

Лампи електричні

100 шт.

Серпень

4156,39

Загальна сума

6393,85

Навчальне обладнання та інвентар

Для кабінету фізики

1

Набір аналогової фізики

1 компл.

Серпень

65230,43

2

Карти інтерактивні

1 компл.

Жовтень

828,57

Для кабінету математики:

3

Геометричні тіла

1 компл.

Травень

2871

4

Лабораторний набір

15 шт.

Травень

5355

5

Метр демонстраційний

1 шт.

Травень

612

6

Набір геометричних моделей

1 компл.

Травень

1842

7

Набір геометричних тіл

1 компл.

Травень

7155

8

Набір інструментів

3 компл.

Травень

10998

9

Набір моделей лабораторних

15 компл.

Травень

4500

10

Набір стереометричний

1 шт.

Травень

5424

11

Одиниці об'єму

1 шт.

Травень

1629

12

Осі координат

1 компл.

Травень

246

13

Портрети видатних математиків

1 компл.

Травень

534

14

Тригонометричний круг

1 шт.

Травень

2364

15

Цифрова документація

1 компл.

Травень

4968

16

Частина цілого на крузі

1 шт.

Травень

1611

17

Числова пряма

1 шт.

Травень

360

Для кабінету хімії:

18

Хімреактиви

1 компл.

Травень

1704

Загальна сума

118232

Господарський інвентар та засоби постійного вжитку

1

Граблі

2 шт.

Серпень

104,86

2

Граблі вієрні

10 шт.

Серпень

597,4

3

Лопати

5 шт.

Серпень

192,95

4

Лопати совкові

5 шт.

Серпень

266,1

5

Льодоруб

5 шт.

Серпень

211,85

6

Куртка для двірника

1 шт.

Серпень

288

7

Держаки

10 шт.

Серпень

150,4

8

Мітла

60 шт.

Серпень

1799,8

9

Мішки для сміття

25 упаковки

Вересня

478,5

10

Мило дитяче

18 шт.

Липень

64,8

11

Мило рідке

30 шт.

Липень

300

12

Пакети для сміття

30 уп.

Вересня

510

13

Рукавиці

5 пар

Серпень

37,5

14

Серветки

15 шт.

Травень

85,5

15

Хлоросан

8 кг.

Травень

1680

Загальна сума

6767,66


Поточний ремонт приміщень навчального закладу

Найменування

Вартість, грн.

1

Ремонт санітарних кімнат

501300

2

Ремонт внутрішніх приміщень

182120

3

Ремонт електромереж

31400

4

Виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи

10000

Загальна сума

724820

Уточнений кошторис на 2017 рік склав ‑ 976 781,80 грн.

З повагою
адміністрація НВК


БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

НВК “ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ЛІЦЕЙ №38 ІМ. В.М. МОЛЧАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА” за рахунок бюджетних коштів отримала наступні товари та послуги на 01.12.2017 року.

Найменування

Вартість, грн.

1

Ксерокси – 5 шт.

22 500

2

Меблі

2 500

3

Холодильник

5 000

4

Мікрохвильва піч

3 000

5

Дошка зелена для кабінету

2 000

6

Інтерактивний комплекс

40 000

7

Поточний ремонт кабінетів

77 190

8

Заміна підвіконників – 8 шт.

3 881

9

Заміна дверей у спортивній залі

5 900

10

Фарба для фасаду, стін коридорів, вивіз сміття із підвалів, замки

5 500

11

Шафи для роздягання

21 500

12

Тонометр дитячий

800

13

Аксесуари до санітарних кімнат

3 000

14

Виготовлення значків до ювілею НВК

1 250

15

Заміна покриття підлоги на ІІ поверсі

200 000

16

Встановлення жалюзі

1 500

17

вивіз бочок зі смолою

2 000

Загальна сума

397521 грн.

Звіт витрат коштів Благодійного фонду “Благодійний фонд “Наш ліцей №38” за період з 01.01. 2017 року по 01.12.2017 року

НВК “ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ – ЛІЦЕЙ №38 ІМ. В.М. МОЛЧАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА” за рахунок бюджетних коштів отримала наступні товари та послуги:

Найменування статті витрат

Вартість, грн.

1

Охорона

150 000

2

Тривожна кнопка, обслуговування сигналізації

8 450

3

Обслуговування домофонів

2 160

4

Комунікаційні послуги (інтернет)

9 000

5

Обслуговування оргтехніки

8 305

6

Прибирання

22 557,89

7

Встановлення системи відеоспостереження

13 754,00

8

Господарські потреби

31 615,16

9

Канцелярське приладдя

5 547,34

10

Забезпечення медпункту

2 404,86

11

Доукомплектація туалетних кімнат

9 829,05

12

Тех. обладнання для акт.зали від 5-Б

1 853,21

13

Матеріальна допомога

21 290,04

14

Тех.обладнання для забезпечення роботи Інтернету

Комутатор TPLink-TL-SF 1024
КомутаторTPLink-TL-SF 1008D

1 610,00

15

Медпункт

418,90

16

Закупівля матеріалів до ювілею НВК

11 000

Загальна сума

299 795,45


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

№ 930 від 03.10.2017

Про прозорість та відкритість
діяльності закладів освіти

Відповідно до ст.ст. 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти

НАКАЗУЮ:

1 .Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва забезпечити:

1.1. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2. Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

1.3. Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.

1.4. Оприлюднення на своїх веб-сайтах інформації щодо:

1.4.1. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого.

1.4.2. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році.

1.4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

1.4.4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

1.5. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у пп.1.4.2, 1.4.3 цього наказу, розділів онлайн-ресурсу «Освітня карта Києва» щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

2. Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процесу та працівниками закладів освіти міста Києва на території навчальних закладів.

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:

3.1. Провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.

3.2. Заборонити педагогічним працівникам розповсюдження на території навчальних закладів фінансових документів благодійних фондів серед батьків здобувачів освіти.

4. Комунальному некомерційному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Освітня агенція міста Києва» (Лолашвілі Б.Г.) до 20.12.2017 року внести зміни до онлайн- ресурсу «Освітня карта Києва» щодо:

4.1. Показників забезпечення якості освіти.

4.2. Аналізу використання бюджетних коштів навчальними закладами за відповідний період.

5. Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п. З ст. 78 Закону України «Про освіту».

6. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної, на онлайн- ресурсі «Освітня карта Києва» на начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників закладів освіти.

7. Накази Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 07.06.2013 №518 «Про звітування керівників навчальних закладів м.Києва про використання благодійних та спонсорських внесків», від 17.10.2013 № 791 «Про дотримання навчальними закладами міста Києва законодавства при надходженні позабюджетних коштів», від 10.03.2015 № 145к «Про попередження порушень законодавства в організації діяльності дошкільних навчальних закладів та їх взаємодії з суб'єктами господарської діяльності при наданні додаткових освітніх послуг», від 01.03.2016 № 138к «Про дотримання вимог законодавства України щодо доступності та безоплатності освіти» вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників закладів освіти.

Директор Департаменту О.Фіданян


Відповідно до статей 28 та 70 Закону України «Про освіту» , на виконання наказу Департаменту освіти і науки , молоді та спорту від 25.01.2016 №43 к «Про дотримання педагогічної етики працівниками навчальних закладів міста Києва», враховуючи наказ Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2008 №226 «Про систематизацію наказів за період з 01.01.1992 по 31.12.2007 року »,з метою уникнення можливої дискримінації здобувачів освіти та вирішення організаційних питань щодо використання учнями середніх закладів м. Києва шкільної форми

НАКАЗУЮ:

1.Врахувати,що накази Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації від 04.05.200 №96 «Про стан виконання Указу Президента України від 12.06.1996 р.№417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» та Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.06.2004 №189 «Про шкільну форму» втратили чинність у 2008 році.»

2.Директорам середніх закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Києва:

2.1. До 01.12.2017 року провести обговорення питання доцільності використання здобувачами освіти шкільної форми з представниками органів самоврядування закладу освіти.

2.2. З урахуванням пропозицій та рішень органів самоврядування закладів освіти щодо використання здобувачами освіти шкільної форми ,уразі необхідності підготувати відповідні зміни до статутних документів закладів освіти.

3.Педагогічним працівникам закладів освіти не допускати випадків порушення етики спілкування з учасниками освітнього процесу щодо використання шкільної форми здобувачами освіти.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту О. Фідаян