Add to Favorites
Call us by phone: +38(044) 486-87-68
True to the Ukraine, open the world!

Договір про благодійну діяльність

ДОГОВІР

про благодійну діяльність

м. Київ                                                                                                                                                            03 вересня 2013 р.

Благодійна організація «Фонд сприяння розвитку ліцею №38 ім. В.М.Молчанова», в подальшому «Фонд», в особі президента фонду Мельничук Тетяни Василівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та в ліцеї №38 ім. В.М.Молчанова м. Києва, в подальшому «Ліцей», в особі директора Козіної Ірини Петрівни, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

 

1.      Предмет договору

1.1  Спільна реалізація благодійної програми згідно з умовами пожертвування.

2.      Зобов’язання сторін

2.1  Фонд зобов’язується:

2.1.1. Вирішувати питання про надання щомісячної благодійної допомоги Ліцею, як об’єкту благодійництва там, де він потребує.

2.1.2. Надавати цільові пожертвування.

2.1.3. Надавати благодійну пожертву об’єкту  благодійництва – Ліцею у тому числі для сприяння міжнародної діяльності, освітніх програм.

2.1.4. Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків ( батьків учнів Ліцею, юридичних та фізичних осіб).

2.1.5. Постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної пожертви.

2.1.6. На фінансування благодійної програми повністю використовувати всю суму надходжень, що буде надходити за фінансовий рік, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду.

2.1.7. Проводити витрати по безоплатному повному, або частковому утриманню учнів Ліцею.

2.1.8. Підтримувати різні види заохочень вчителів та учнів Ліцею

.

2.2 Ліцей зобов’язується:

2.2.1. Пропагувати та сприяти зростанню кількості членів фонду.

2.2.2. Підтримувати, вдосконалювати благодійну програму Фонду.

2.2.3. На вимогу Фонду надавати всі необхідні документи.

2.2.4. Надавати Фонду перспективні плани на використання цільової та нецільової благодійної пожертви на користь Ліцею.

2.2.5. Дотримуватись виконання умов даного договору.

 

3.      Права сторін

3.1 Фонд має право:

3.1.1. Відмовляти у наданні благодійної нецільової допомоги за наявність фактів, що свідчать про порушення Ліцеєм чинного законодавства України.

3.1.2. Проводити перевірки цільового використання благодійної допомоги.

3.1.3. Припинити чинність договору у випадку відмови 95% благодійників, діти яких навчаються у навчальному закладі, з яким працює Фонд.

3.1.4. Припинити чинність договору у випадку невиконання, або неналежного виконання. Ліцеєм своїх зобов’язань.

3.1.5. Самостійно встановлювати розмір благодійної допомоги її набувачам.

3.1.6. Отримувати від Ліцею звіти про використання благодійної допомоги.

 

3.2 Ліцей має право:

3.2.1. Отримувати цільову щомісячну благодійну пожертву для об’єкту благодійництва.

3.2.2. Розпоряджатися благодійними коштами відповідно до Договору та діючих нормативних актів України.

3.2.3. Допомагати Фонду в організації збору цільових благодійних внесків від благодійників на розрахунковий рахунок фонду.

3.2.4. Вносити пропозиції зі змін та доповнень до благодійної програми Фонду.

3.2.5. Приймати участь та заслуховувати оприлюднення відомостей щодо діяльності Фонду, його керівних органів, та використання коштів благодійної допомоги.

3.2.6. Приймати участь у всіх благодійних заходах, акціях, які проводить Фонд.

 

4.      Відповідальність сторін

4.1. Умови Договору можуть бути не виконані сторонами при наявності форс мажорних обставин. При цьому зацікавлена сторона письмово повідомляє іншу сторону на протязі 10 календарних днів з моменту настання таких обставин.

4.2. Кожна сторона звітує про виконання зобов’язань перед іншою стороною.

4.3. У випадку порушення зобов’язань по Договору всі претензії і розбіжності розглядаються і розв’язуються в процесі переговорів представників сторін, або згідно чинного законодавства України.

 

5.      Порядок зміни та розірвання Договору

5.1. Зміни та доповнення до Договору вносяться лише за письмовою згодою сторін.

5.2. Чинність Договору припиняється:

       - за згодою сторін;

      - на підставах, передбачених цим договором;

      - на підставах, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакому юридичну силу, один для Фонду, один для Ліцею.

 

6.      Термін дії Договору

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання.

6.2. Договір укладений на невизначений термін і діє протягом всього часу співпраці між Фондом і Ліцеєм.

 

7.      Місцезнаходження сторін

 

Благодійна організація                                                             Ліцей № 38

 «Фонд сприяння розвитку                                                     ім. В.М.Молчанова

Ліцею №38 ім. В.М.Молчанова»

 

м.Київ                                                                                       м.Київ

вул. Гоголівська, 31                                                                 вул. Гоголівська, 31